הרב אייל עמרמי, סיום מסכת בבא מציעא לתענית בכורות, י”ד ניסן תש”פ

הרב אייל עמרמי